WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

loga_plakat_efs3

W szkoleniu na temat „Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, renta adiacencka” wzięło udział 16 pracowników urzędów gminnych, urzędu miasta i pleszewskiego starostwa, zatrudnionych w wydziałach lub referatach gruntów i rolnictwa, urbanistyki i architektury oraz nieruchomości. 

 Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom najważniejszych kwestii z zakresu ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowo omówione zostały kwestie daniny publicznej oraz opłat związanych z obrotem i administrowaniem nieruchomościami oraz inwestowaniem w infrastrukturę.

 Wykład z tej tematyki poprowadziła doświadczona trenerka Anna Różańska - specjalistka z zakresu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, wykładowca na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej - Curie (przedmioty: prawo w geodezji, gospodarka nieruchomościami, podstawy planowania i zagospodarowania przestrzennego.) Anna Różańska posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych oraz w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i inwentaryzacyjnych.

DSC01496

Szkolenie zostało zrealizowane według następującego programu:

1.Charakterystyka planowania przestrzennego:
 - Podstawowe pojęcia; „planowanie miejscowe”, „władztwo planistyczne gminy”,
 - Rola planowania miejscowego i jego podstawy prawne.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 - Procedura sporządzania planu - wymogi formalne,
 - Treść planu miejscowego - wytyczne ustawowe,
 - Procedura uchwalania planu,
 - Skutki uchwalenia planu,
 - Możliwość zaskarżenia uchwały o planie miejscowym,
 - Gospodarowanie przestrzenią objętą planem,
 - Organy i środki nadzoru.
3.Zadania wydziałów planowania przestrzennego.
4.Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na działalność architektów i projektantów:
 - Współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowania projektu budowlanego inwestycji,
 - Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania w przypadku braku planu miejscowego.
5.Plany zagospodarowania przestrzennego a możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
6.Renta planistyczna a renta adiacencka.
7.Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska naturalnego:
 - Prowadzenie wykazów danych w sprawie przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego
 - Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Przed wykładami uczestnicy wypełnili testy początkowe, a po ich zakończeniu test końcowy z wiedzy na temat planów przestrzennego zagospodarowania. Wśród pytań kontrolnych były np.: 
 - Czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może stanowić podstawę prawną dla decyzji administracyjnych?
 - Kto dokonuje oceny zgodności uchwały w sprawie planu miejscowego z przepisami prawa?
 - Czy sporządzanie miejscowego planu jest obowiązkowe?
 - Kto ustala stawkę procentową renty planistycznej?
 - Ile wynosi stawka procentowa opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości w wyniku podziału  nieruchomości?

DSC01441

 Opinia trenera po szkoleniu: Grupa posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki objętej szkoleniem.  Uczestnicy wykazali zainteresowanie tematem, dążąc do rozstrzygnięcia problematycznych zagadnień. Cel szkoleni został osiągnięty.

 Kursanci zdobyli zaświadczenia i certyfikaty. Otrzymali skrypty oraz poradnik pt. „Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego” (autor: P. Kwaśniak, LexisNexis, Warszawa 2009). Książka adresowana jest do praktyków i teoretyków prawa, a zarazem stanowi wartościowe uzupełnienie wiedzy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 Szkolenie (w tym: trener, organizacja, sala i catering) zostało ocenione przez uczestników na 4,62.

 Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Tomasz Wojtala
Koordynator Lokalny Projektu

Biuro Projektu
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Budynek „A", pok. 107
tel. (062) 74 29 601, (062) 74 29 637