WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Plany zagospodarowania przestrzennego - rola i znaczenie

loga_plakat_efs3

W szkoleniu na temat „Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, renta adiacencka” wzięło udział 16 pracowników urzędów gminnych, urzędu miasta i pleszewskiego starostwa, zatrudnionych w wydziałach lub referatach gruntów i rolnictwa, urbanistyki i architektury oraz nieruchomości. 

 Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom najważniejszych kwestii z zakresu ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowo omówione zostały kwestie daniny publicznej oraz opłat związanych z obrotem i administrowaniem nieruchomościami oraz inwestowaniem w infrastrukturę.

 Wykład z tej tematyki poprowadziła doświadczona trenerka Anna Różańska - specjalistka z zakresu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, wykładowca na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej - Curie (przedmioty: prawo w geodezji, gospodarka nieruchomościami, podstawy planowania i zagospodarowania przestrzennego.) Anna Różańska posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych oraz w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i inwentaryzacyjnych.

DSC01496

Szkolenie zostało zrealizowane według następującego programu:

1.Charakterystyka planowania przestrzennego:
 - Podstawowe pojęcia; „planowanie miejscowe”, „władztwo planistyczne gminy”,
 - Rola planowania miejscowego i jego podstawy prawne.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 - Procedura sporządzania planu - wymogi formalne,
 - Treść planu miejscowego - wytyczne ustawowe,
 - Procedura uchwalania planu,
 - Skutki uchwalenia planu,
 - Możliwość zaskarżenia uchwały o planie miejscowym,
 - Gospodarowanie przestrzenią objętą planem,
 - Organy i środki nadzoru.
3.Zadania wydziałów planowania przestrzennego.
4.Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na działalność architektów i projektantów:
 - Współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowania projektu budowlanego inwestycji,
 - Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania w przypadku braku planu miejscowego.
5.Plany zagospodarowania przestrzennego a możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
6.Renta planistyczna a renta adiacencka.
7.Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska naturalnego:
 - Prowadzenie wykazów danych w sprawie przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego
 - Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Przed wykładami uczestnicy wypełnili testy początkowe, a po ich zakończeniu test końcowy z wiedzy na temat planów przestrzennego zagospodarowania. Wśród pytań kontrolnych były np.: 
 - Czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może stanowić podstawę prawną dla decyzji administracyjnych?
 - Kto dokonuje oceny zgodności uchwały w sprawie planu miejscowego z przepisami prawa?
 - Czy sporządzanie miejscowego planu jest obowiązkowe?
 - Kto ustala stawkę procentową renty planistycznej?
 - Ile wynosi stawka procentowa opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości w wyniku podziału  nieruchomości?

DSC01441

 Opinia trenera po szkoleniu: Grupa posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki objętej szkoleniem.  Uczestnicy wykazali zainteresowanie tematem, dążąc do rozstrzygnięcia problematycznych zagadnień. Cel szkoleni został osiągnięty.

 Kursanci zdobyli zaświadczenia i certyfikaty. Otrzymali skrypty oraz poradnik pt. „Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego” (autor: P. Kwaśniak, LexisNexis, Warszawa 2009). Książka adresowana jest do praktyków i teoretyków prawa, a zarazem stanowi wartościowe uzupełnienie wiedzy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 Szkolenie (w tym: trener, organizacja, sala i catering) zostało ocenione przez uczestników na 4,62.

 Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Tomasz Wojtala
Koordynator Lokalny Projektu

Biuro Projektu
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Budynek „A", pok. 107
tel. (062) 74 29 601, (062) 74 29 637